دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1387
ازادی

تنها کسانی به ازادی رسیدهاند که درک درستی از اسارت خود داشته اند