دوشنبه 25 آذر‌ماه سال 1387
دلتنگی

پدر، پدرآنشب اگر خوش خلوتی پیدا نمی‌کردی
تو ای مادر اگر شوخ چشمیها نمی‌کردی
تو هم ای آتش شهوت شرر برپا نمی‌کردی
کنون من هم به دنیا بی‌نشان بودم
پدر، پدر آنشب خیانت کرده‌ای شاید نمی‌دانی
به دنیایم هدایت کرده‌ای شاید نمی‌دانی
از این بابت جنایت کرده‌ای شاید نمی‌دانی

پدر، پدرآنشب اگر خوش خلوتی پیدا نمی‌کردی
تو ای مادر اگر شوخ چشمیها نمی‌کردی
تو هم ای آتش شهوت شرر برپا نمی‌کردی
کنون من هم به دنیا بی‌نشان بودم
پدر، پدر آنشب خیانت کرده‌ای شاید نمی‌دانی
به دنیایم هدایت کرده‌ای شاید نمی‌دانی
از این بابت جنایت کرده‌ای شاید نمی‌دانی