جمعه 1 شهریور‌ماه سال 1387
خوشبختی

خوشبختی میتواند مجموعه بدبختیهایی باشد که سرمان نیامده است