پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1387
سوته دلان

دل سوخته تر از همه سوختگانم

ازپراکنده رندان جهانم

                                        

                                          در دهنه  بازیگری  کهنه  دنیا

                                         عشق است قمار و من بازیگر انم

با انکه همه باخته در بازی عشقم

بازنده ترین هست در این جمع نشانم

                                        

                                           ای عشق  از تو  زهر  است به  کامم

                                         دل سوخت تن سوخت من ماندمم و نامم

عمریست که بازم و یک برد ندارم

اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم

                                        

                                           ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت

                                          بگذار ببارد به سرم سنگ مصیبت

من زنده از این جرمم و بگذشته مجازات

مرگست مرا گر بزنم حرف ندامت

                                       

                                            باید که ببازم با درد بسازم

                                          در مذهب رندان این است نمازم

من دربدر عشقم و رسوای جهانم

چون سایه به دنبال سر عشق روانم

                                    

                                          دل سوخته تر از همه سوختگانم

                                           از جمع پراکنده رندان جهانم