چهارشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1387
ابتدا

من نگویم بدرد دل من گوش کنید

                                             بهتر انست  که  این  قصه  فراموش  کنید

عاشقانرا  بگذارید  بنالند  همه

                                          مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید